استعداد و تخصص موسسه

استعداد و تخصص مؤسسه


موسسه آئین ارقام تبریز با توجه به راهبردی سازمانی خود همواره در توسعه خدمات خود در حوزه های فعالیت موسسه با توجه به سرمایه انسانی متخصص، با تجربه، خلاق، امین و صادق گام برداشته و همواره به تربیت نیروهای متخصص با مشارکت دانشگاه خوارزمی به عنوان اولین دانشگاه تاسیس شده و برتر ایران و انجمن های حرفه ای و تخصصی در جهت توسعه خدمات نوین و فعالیت های موسسه در صنایع و سازمانها در راستای توسعه، پایداری و بهبود مستمر می باشد. با توجه به موانع فراوانی از جمله فعالیت اشخاص غیر متخصص در این حوزه، فعالیت موسسات غیر متخصص با نام فعالیت های این موسسه و فعالیت های غیر تخصصی تحت عنوانین علوم تخصصی که باعث گمراهی و ایجاد مشکلات و معرفی فعالیت های غیر تخصصی خود تحت عنوان تخصصی برای مدیران و ایجاد موانعی برای پیشبرد اهدداف صنایع و سازمانها می گردند، این موسسه با توجه به ارائه خدمات نوین و گسترش فعالیت های خود در صنایع و سازمانها مختلف و همچنین گسترش فعالیت های خود در مراکز استانهای مختلف سعی در تمایز و توسعه فعالیت های تخصصی و حرفه ای دارد.