اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


سمت نام و نام خانوادگی تحصیلات ایمیل
رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا اسکندری نیا کارشناسی ارشد eskandarinia@iaat.ir
نائب رئیس هیأت مدیره آقای اکبر کنعانی دکتری تخصصی kanani@iaat.ir
مدیر حسابرسی داخلی و عضو هیأت مدیره آقای روح اله عبدل زاده کارشناسی ارشد abdolzadeh@iaat.ir
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره آقای محبوب جعفرپور کارشناسی و MBA تخصصی jafarpour@iaat.ir