مشاوره امور مالیاتی...

مشاوره امور مالیاتی

بیشتر سازمانها با توجه به عدم رعایت قوانین مالیاتی یا عدم تنظیم صحیح امور مالیاتی دچار مشکلاتی در این خصوص می گردند و باعث اعمال مالیات غیر منصفانه از طرف سازمان امور مالیاتی به دلیل علی الراس شدن مالیات و یا سایر موارد و اشکلات به وجود آمده در تشخیص مالیات می شود به همین خاطر، جهت اعمال عادلانه مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی طبق قانون مالیاتی و به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی به تصویب رسیده است تا اختلافات مالیاتی توسط این مرجع مورد بررسی قرار گرفته...