حسابرسی...

حسابرس مالی

وجود بحران‏های اقتصادی، سوءاستفاده‏ها و رسوائی‏های مالی در شرکت‏ها باعث شده تا تقاضا برای اطمینان بخشی به اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده‏کنندگان مختلف افزایش یابد. به طور کلی، خدمات اطمینان بخشی به خدماتی اطلاق می‏شود که طی آن، حسابرس نظر خود را راجع به نتایج حاصل از ارزیابی یا اندازه‏گیری یک موضوع براساس معیارهای مشخص، جهت افزایش اطمینان استفاده کنندگان اظهار می‏نماید.خدمات حسابرسی شامل حسابرسی مستقل صورتهای مالی طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی جهت ارائه گزارش به مجامع عمومی، هیأت مدیره، بانکها، وسایر اشخاص و سازمان ها می باشد. علاوه بر گزارشهایی که بصورت گزارش حسابرسی استاندارد خ...

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است، اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به هدف ها و صرفه اقتصادی عبارت است از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب . حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه ی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی و حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها...

حسابرسی داخلی

هدف از حسابرسی داخلی در مرحله اول حصول اطمینان از رعایت مقررات، دستورالعملها و ضوابط داخلی شرکت و نیز ارزیابی موثر بودن فرآیندهای مدیریت ریسک، ارزیابی انسجام اطلاعات حسابداری و چگونگی مدیریت ریسکهای مالی قابل کنترل و همچنین ارزیابی امکانات بالقوه بروز تقلب و شناسائی زمینه‌های ریسک و خطرهای احتمالی و گزارش موارد به مدیریت است. این فرآیند موجب ارتقاء کنترلهای داخلی در موسسات و سازمانها گردیده و در نتیجه، در ارزیابی ریسکهای کلی سازمان، موجب تبدیل تهدیدها یا خطرات، به فرصت خواهد گردید. وظایف واحد حسابرس داخلی اهم وظایف واحد حسابرس داخلی با توجه به تعریف حسابرس داخلی به شرح ذیل خواهد بود: 1- ت...

کنترل داخلی

با توجه به رشد و گسترش شرکت و پیچیده شدن فعالیتها امکان نظارت به تمام فعالیتها از مدیر یه صاحب کار سلب می‏گردد و در این شرایط نیاز به استقرارکنترلهای داخلی مناسب و کار آمد ضروری می باشد تا بدین طریق مدیریت با دریافت گزارشات از نتایج عملیات و فعالیتها مطلع گردد و با انجم اقدامات لازم در جهت بهبود اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فعالیتهای سازمان گام بردارد. از جمله مزایای استقرار کنترلهای داخلی به شرح ذیل می باشد: مدیریت را از در انجام دادن مسؤلیتها و وظایف خود را از طریق تقویت کنترلها یاری مینماید. نقش باز دارنده در برابر سؤء استتفاده کننده گان احتمالی را ایجاد مینماید. کنترلها در جهت یشگیر...

بازرسی قانونی

طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت: بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آ...

حسابرسی ویژه و قضایی

این گونه خدمات با توجه به مشکلات و اختلاف نظرهای مالی بین شرکتها، مؤسسات و اشخاص قابل ارائه بوده و عمدتاً با توجه به نظر قاضی و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسی و جهت رسیدگی نهایی ارائه شود که پس از طرح دعوی در محاکم قضایی وارد شده و رویدادهای تخلف و تقلب را رسیدگی و اظهارنظر می گردد. حسابرسی ویژه و قضایی اکثرا در شرکتهای دولتی بیشتر از شرکتهای خصوصی مطرح است چرا که در شرکتهای دولتی منافع تقلب به مدیران میرسد اما در شرکتهای خصوصی به علت اینکه شرکت متعلق به خود افراد است در تقلب منافعی وجود ندارد مگر آن که برای فرار از پرداخت مالیات و بیمه، جا به جایی پرداخت به وجود بیاید. و در شرکتهای خص...

حسابرسی مالیاتی

با توجه به انجام حسابرسی صورتهای مالی و شناخت از حساب‏ها و عملکرد شرکت، تعیین درآمد مشمول مالیات برای حسابرس مالیاتی به راحتی امکان‏پذیر می‏باشد. با توجه به ارجاء حسابرسی پرونده های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به حسابرسان مستقل، مالیات تشخیص داده شده توسط حسابرس مالیاتی طبق قانون مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‏باشد. حسابرس مالیاتی در تشخیص مالیات شرکت به صورت عملی (منطبق با مفاد مواد قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) عمل می‏نماید. مقایسه گزارشات حسابرسی مالیاتی، افزایش علاقه شرکت‏ها به استفاده از تخصص حسابرسان در تعیین مال...