اخبار و اطلاعیه ها

آخرين اخبار موسسه


تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره های آموزشی
شروع ثبت نام در دوره های آموزشی سمینارهای مرکز آموزش آغاز شد

شروع ثبت نام در دوره های آموزشی

تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی
شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی مرکز آموزش آغاز شد

شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی

تاریخ خبر :   1396/05/24
مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها
موسسه آیین ارقام مزایا و امکانات ویژه ای برای مدیران محترم و سازمانها در نظر گرفته است

مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24
طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران
موسسه آیین ارقام خدمات تخصصی جدیدی را برای اولین بار در ایران ارائه می کند

طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران

تاریخ خبر :   1396/05/24
مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها
موسسه آیین ارقام در نظر دارد تا در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها ، با نهادهای تخخصی همکاری نماید

مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24
طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان
موسسه آیین ارقام وره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان را طراحی کرده است

طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان

تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور
شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

تاریخ خبر :   1396/05/24
کانال تلگرام مؤسسه راه اندازی شد
مدیران محترم و کارشناسان گرامی می توانند با مراجعه به تلگرام موسسه، از مطالب مفید در خصوص کسب و کار بهره مند شوند

کانال تلگرام مؤسسه راه اندازی شد

تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره های آموزشی
شروع ثبت نام در دوره های آموزشی سمینارهای مرکز آموزش آغاز شد

شروع ثبت نام در دوره های آموزشی

تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی
شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی مرکز آموزش آغاز شد

شروع ثبت نام در دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی

تاریخ خبر :   1396/05/24
مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها
موسسه آیین ارقام مزایا و امکانات ویژه ای برای مدیران محترم و سازمانها در نظر گرفته است

مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24
طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران
موسسه آیین ارقام خدمات تخصصی جدیدی را برای اولین بار در ایران ارائه می کند

طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران

تاریخ خبر :   1396/05/24
مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها
موسسه آیین ارقام در نظر دارد تا در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها ، با نهادهای تخخصی همکاری نماید

مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24
طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان
موسسه آیین ارقام وره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان را طراحی کرده است

طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان

تاریخ خبر :   1396/05/24
شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور
شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

تاریخ خبر :   1396/05/24
کانال تلگرام مؤسسه راه اندازی شد
مدیران محترم و کارشناسان گرامی می توانند با مراجعه به تلگرام موسسه، از مطالب مفید در خصوص کسب و کار بهره مند شوند

کانال تلگرام مؤسسه راه اندازی شد