مشاوره امور مالی

مشاوره امور مالی


با توجه به حساسیت امور مالی در سازمانها و صنایع و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی فعالیت های مختلف در سازمان و همچنین جهت برنامه ریزی های استراتژیک و تصمیم های عملیاتی و اقتصادی، نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی از ضروریات می باشد. امروزه مشاوره مالی نقش اساسی در سازمانها ایفا می‌نماید. مشاور ه مالی به عنوان اهرم ‌هایی در سیاست‌های مالی و اقتصادی سازمانها از طریق تنظیم و تعدیل امور مالی، سیاست‌های مالی را به اجرا در آورده و در قالب گزارشات قابل فهم و راهکارهای مفید و دقیق به مدیریت مالی و مدیریت سازمان جهت کنترل امور مالی، برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست های مالی سازمان فراهم می آورد. با توجه به مستقل بودن مشاوره مالی، امکان بررسی اثرات مالی درون سازمانی و همچنین بررسی عوامل تأثیرگذار برون سازمانی به دلیل مستقل بودن و به دور از محدودیت های سازمانی، به صورت جامع و دقیق صورت می پذیرد. در حالی که این امر مهم بر مشاوران مالی درون سازمانی امکان پذیر نمی باشد. مشاوره مالی با بررسی های جامع وضعیت و اثرات امور مالی در سازمانها به ارائه راهکارهایی در خصوص کنترل امور مالی، تأمین مالی، جذب منابع مالی، سیاست های سرمایه گذاری و افزایش ارزش سازمانها و هدایت این منابع می نمایند. یکی از وضایف مهم مشاور مالی ارائه راهکارهایی در جهت تنظیم برنامه و بودجه برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد. در این خصوص با توجه به اشرافیت کامل مشاوره مالی به وضعیت و جریان مالی سازمان به صورت تخصصی، می تواند به عنوان ابزار مهمی در تنظیم برنامه و بودجه در راستای پیش بینی امور مالی و عملیاتی سازمان محسوب گردد.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت مشاوره امور مالی

* این فیلدها ضروری هستند. .