مدیریت وجوه نقد

مدیریت وجوه نقد


اهمیت وجوه نقد و مدیریت وجوه نقد امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. مدیریت صحیح وجوه نقد منجر به بالابردن بازدهی و کسب درآمد و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری سودآور در سازمان ها می شود. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و به عنوان یک عامل مهم در استراتژی عملیاتی بسیاری از سازمان ها می باشد. که جهت مدیریت وجوه نقد نیاز به گزارشات جامع از عملیات و امور مالی سازمان ضرورت دارد. سازمانها بایستی تدام فعالیت خود و توسعه عملیات و برنامه های بلندمدت سازمانی را با مدیریت وجوه نقد تضمین نمایند. زیرا در فعالیت های سازمان ها اعم از تولید، فروش، تأمین مالی و استقراض و در نهایت سرمایه گذاری، عنصر کلیدی جریان وجوه نقد می باشد که هدف اصلی این فعالیت ها ایجاد نقدینگی کافی برای تدام فعالیت و توسعه سازمان می باشد. بنابراین سود نشانه سلامت و جریان وجوه نقد نشانه ادامه حیات و بقای سازمان می باشد. که متاسفانه مدیران سازمانها در ایران بیشتر توجه خود را به سودآوری شرکت معطوف می نمایند و به مدیریت وجوه نقد به صورت سطحی جهت پرداخت بدهی ها و خرید موجودی کالا و ... می نگرند و این عامل با توجه به شرایط محیط اقتصادی در طی فعالیت سازمانها منجر به ایجاد بحران مالی برای سازمان ها می گردد. که با مدیریت صحیح وجوه نقد می توان زمینه توسعه، تولید محصولات جدید، ایجاد فرآیند های نوین و در نهایت تعالی سازمان را فراهم آورد.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت مدیریت وجوه نقد

* این فیلدها ضروری هستند. .