استقرار سیستم بهای تمام شده

استقرار سیستم بهای تمام شده


حسابداری بهای تمام¬شده به عنوان راهنمای مدیریت جهت برنامه¬ریزی، تصمیم¬گیری و کنترل عوامل موثر در بهای تمام‌شده (مواد، دستمزد و سربار) به شمار می¬رود. تجزیه و تحلیل انحرافات بین هزینه¬های پیش-بینی‌شده و واقعی در سیستم بهای تمام‌شده فعالیت‌ها با داشتن یک برنامه بلندمدت راهبردی استقراریافته در سیستم حسابداری سازمان، تلفیقی نوین به شمار می‌آید. ایجاد توازن بین شاخص‌های عملکردی در هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد با کنار هم قرار دادن شاخص¬های نظام برنامه¬ریزی راهبردی و شاخص¬های مالی و سیستم بهای تمام‌شده در یک سیستم اطلاعات مدیریت، تلفیقی بسیار نو و جدید است که سازمان‌ها را در تحقق راهبردهای سازمانی از جنبه مالی و غیرمالی موفق خواهد نمود. سازمان‌ها متأثر از تحولات، دچار پیچیدگی‌های روزافزونی در سیستم‌ها و تعاملات خویش گشته‌اند و به ناچار برای همراهی و یا رهبری در عصر تحول، نیازمند برنامه‌ریزی و بازنگری خویش هستند. آنها برای رسیدن به کارایی در عرضه تولید محصول و ارائه خدمات، افزایش کیفیت، و بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها، باید دارای سیستم‌های بهای تمام شده، برنامه‌ریزی و کنترل موثری باشند. و از طرف دیگر با استقرار صحیح سیستم بهای تمام شده و ایجاد ساختار برنامه ریزی شده بین سیستم های مرتبط بتواند گزارشات متنوع و تطبیقی را تهیه نماید تا مدیریت با اتقاء بر این گزارشات بتواند به برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری های اقتصادی، مالی، عملیاتی، بازار و تعیین موقعیت بازار و قیمت محصولات در بازار و .... اقدام نماید که در صورت استقرار نادرست و عدم استقرار بهای تمام شده، گزارشات نادرستی را ارائه و مدیریت و سازمان را با چالش های بسیار شدیدی مواجه خواهد نمود و با توجه به اهمیت بسیار زیاد بهای تمام شده بایستی جهت استقرار بهای تمام شده و طراحی ساختار سیستم بهای تمام شده با سیستم های مالی و مرتبط در سازمان بتوان علاوه بر طراحی و تهیه گزاراشات دقیق جاری در آینده نیز از زیرساختهای این سیستم جهت تحلیل های دیگر بهره مند گردید.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت استقرار سیستم بهای تمام شده

* این فیلدها ضروری هستند. .