پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت

پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت


با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد، اگر مدیریت به هر دلیلی از آن استفاده ننماید، آن اطلاعات هیچ گونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. زیرا در صورت قابل اتکاء بودن و مفید بودن اطلاعات حسابداری، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می نماید. پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت، مشتمل بر زیر سیستم های آن نظیر بهای تمام شده، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، و ... می باشد و جهت استفاده بهینه از اطلاعات حسابداری مدیریت بکارگیری نظام مبتنی بر JIT بسیار مفید می باشد. با بکارگیری نظام JIT و مکانیزه نمودن فعالیت ها، هزینه های تولید و هزینه های فعالیت کاهش یافته، کیفیت محصولات افزایش و از ظرفیت تولید با حداکثر سود بهینه استفاده می شود. JIT بر حداقل نمودن هزینه، بدون تأثیر منفی بر کیفیت که موجب تولید و توزیع به موقع کالا و خدمات می گردد. در این محیط، گزارشگری مالی اهمیت قابل توجه دارد. نظام اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان نظام گزارشگری مالی درون سازمانی، با در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط با بکارگیری نظام JIT می تواند در تصمیم گیری به موقع مدیران سودمند واقع شود و به تبع آن مدیران با اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد، استفاده از فرصت ها به همراه نتایج حاصل از بکارگیری JIT نرخ بازده سرمایه گذاری و سودآوری شرکت را ارتقاء می بخشند. در نظام تولید مبتنی بر JIT نقش اطلاعات گزارش شده توسط نظام اطلاعات حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران مؤثر می باشد. تصمیماتی نظر کاهش ضایعات، ارتقاء کیفیت، کاهش بهای تمام شده، و تصمیمات ساخت یا خرید، قبول یا رد سفارشات و تصمیمات قیمت گذاری و اطلاعات حاصل از نظام حسابداری مدیریت با تولید مبتنی بر JIT در تصمیم گیری، موجب ارتقاء سودآوری می شود. در زیر جهت آشنایی بیشتر با نظام تولید مبتنی بر JIT اهداف کلی آن بیان شده است: 1. ارائه کالا یا خدماتی که مشتریان به دنبال آن هستند و بدان نیاز دارند. 2. تحویل کالا یا خدمات زمانی که مشتریان به آن احتیاج دارند. 3. کاهش زمان تحویل کالاها و خدمات 4. بهبود قابلیت تولید کالا و خدمات 5. بهبود تکنولوژی فرآیند تولید 6. کاهش زمان گردش تولید 7. استفاده مؤثر و کارا از سرمایه انسانی 8. حذف و محدود کردن ضایعات و مواد زائد 9. حداقل نمودن موجودی و کاهش فرآیند انجام کار 10. کم کردن هزینه ها 11. قبول ضمانت خدمات و تعهد کیفیت کالاها و خدمات

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت

* این فیلدها ضروری هستند. .