تحلیل اقتصادی و مالی

تحلیل اقتصادی و مالی


تأثیرات اقتصادی و مالی دو رکن اصلی در مسیر توسعه سازمانها و صنایع می باشند که مدیران و دست اندرکاران صنایع و سازمانها همواره بایستی به آنها توجه ویژه ای نمایند زیرا در صورت عدم توجه به مسائل اقتصادی و مالی پیشبرد اهداف صنایع و سازمان با مشکلات زیادی مواجه و همچنین عملیات جاری سازمانها را مختل می نماید. جهت رقابت در عرصه داخلی و بین المللی، تحلیل دقیق مسائل اقتصادی و مالی و تطبیق این تحلیل ها با منابع، استعدادهای موسسه و زیر ساختهای سازمان حائز اهمیت می باشد. گزارشات تحلیل اقتصادی و مالی به مدیران و برنامه ریزان صنایع و سازمانها امکان واکنش سریع نسبت به مسائل اقتصادی با در نظر گرفتن تحلیل های مالی سازمانها را می دهد تا اولا نسبت به محیط پیرامون خود اطلاع و اطمینان یابند و دوماً بتوانند نسبت به مسائل مختلف تصمیمات دقیقی در جهت توسعه و پیشبرد سازمان اتخاذ نمایند. در این خصوص موسسه آئین ارقام تبریز با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به طراحی خدمات نوین از جمله تحلیل اقتصادی و مالی نموده است و از آنجایی که حوزه مالی و اقتصادی همواره بر همدیگر اثرات متقابلی دارند، گزارشات حاصل از تحلیل اقتصادی و مالی که با استفاده از روشها و تکنیک های نوین تهیه می گردد می تواند اطلاعات بسیار مهمی برای مدیران ارائه و این اطلاعات همچنین در پیش بینی و بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای سازمانها نقش بسیار مهمی را دارند. عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت، سازمان ها و مدیران را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. بنابراین استفاده از گزارشات تحلیل های اقتصادی و مالی این مزیت را به سازمانها و صنایع می دهد که همواره نسبت به تأثیرات مسائل اقتصادی و مالی بر صنایع و سازمانها آگاهی داشته و نسبت به اقدامات لازم در خصوص این تأثیرات تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند تا سازمان انعطاف پذیری لازم در مشکلات را داشته و نسبت به سازمانها دیگر که در آینده نزدیک دچار مشکلات و مسائل اقتصادی خواهند بود، این سازمان علاوه بر حفظ سازمان از مشکلات مربوطه، با طرح راهبرد لازم برای آینده سازمان در شرایط فوق می تواند تصمیمات دقیقی را اتخاذ و از در رقابت سازمانی پیشرو باشد.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت تحلیل اقتصادی و مالی

* این فیلدها ضروری هستند. .