آنالیز بانکهای اطلاعاتی مالی (AFDB)

آنالیز بانکهای اطلاعاتی مالی (AFDB)


امروزه سازمانها از سیستم های مختلفی در امور مالی یا بخش های مرتبط با امور مالی مورد استفاده قرار می دهند و روز به روز اطلاعات و رویدادهای مالی مختلفی را در این سیستم ها ثبت و نگهداری می نمایند. اطلاعات ذخیره شده در کلیه سیستم های استفاده شده در سازمانها در پایگاه داده سیستم های مربوطه ذخیره می شوند. با توجه به اهمیت گزارشات امور مالی در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های دقیق در پیشبرد و توسعه سازمانها و تغییرات سریع در بازارها و محیط اقتصادی، این گزارشات باید به صورت جامع، تفصیل، دقیق و به موقع طراحی و در اختیار مدیران قرار گیرند. که با آنالیز یا داده کاوی بانک های اطلاعاتی می توان اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در این خصوص را در قالب گزارشات متنوع، تحلیلی، تخصصی و جامع در اختیار مدیران قرار داد که این موسسه برای اولین بار در ایران به ارائه خدمات نوین مهندسی هوش مالی در راستای توسعه فناوری و سازمانها با استفاده از روشها و تکنیکهای تخصصی در کلاس جهانی به سازمانها می نماید. در آنالیز (داده کاوی) بانک های اطلاعاتی از تحلیل اکتشافی داده‌ها استفاده می‌شود که در آن بر کشف اطلاعات نهفته و ناشناخته از درون انبوهی از داده‌ها تاکید می‌شود. وجود حجمی انبوه از داده‌ها پیش‌فرض داده‌کاوی است. هر چه حجم داده‌ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد داده‌کاوی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. و این داده ها می تواند شامل کلیه اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی بخش های مختلف یک سازمان باشد.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت آنالیز بانکهای اطلاعاتی مالی (AFDB)

* این فیلدها ضروری هستند. .