تصمیم گیری مبتنی بر داده (DDM)

تصمیم گیری مبتنی بر داده (DDM)


جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آنجا که ( دانایی ، توانایی است ) شعار اصلی این عصر است. اطلاعات، ابزار و عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است . گسترش چشمگیر فناوری‏ های نوین در عرصه رایانه و اطلاعات، تحولی عظیم را در روش ‏های کارکرد و نگرش افراد، سازمان‏ ها و دولت‏ ها ایجاد نموده است. و استفاده از فناوری اطلاعات می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری ایده های نو و در نتیجه خلاقیت و نواوری و در سازمان ایفا کند. به دست آوردن بینش از داده جهت تصمیم گیری بهتر، یکی از اقدامات کلیدی و حیاتی برای هر کسب و کار است که با تجزیه و تحلیل داده می توان به آن دست یافت. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل فرآیندی علمی جهت تبدیل داده به بینش و تصمیم گیری بهتر و متعاقب آن اقدامات مناسب می باشد. براساس دیدگاه های مطرح درمدیریت کیفیت و ایزو9000، یکی ازتفاوت های سازمان های پویا با سازمان های راکد در این است که در سازمان های پویا، اطلاعات به مثابه خون جاری در رگهای سازمان در نظرگرفته می شود. اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف تهیه و در بانکهای اطلاعاتی نگهداری می گردند و پس از آنالیز وتحلیل این داده ها، اطلاعات با هم تلفیق و به صورت جامع و با توجه به نیاز بخش های مختلف از طریق شبکه اطلاع رسانی در سازمان به گردش درآمده و در اختیار مدیران و کارکنان قرار می گیرد. تا مدیران و کارکنان بتوانند با تکیه بر اطلاعات تحلیل شده، جامع، تخصصی و همه جانبه به تصمیم گیری های دقیق، برنامه ریزی های جامع و ایجاد نوآوری در سازمان ایجاد نمایند.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت تصمیم گیری مبتنی بر داده (DDM)

* این فیلدها ضروری هستند. .