مشاوره امور مالیاتی

مشاوره امور مالیاتی


بیشتر سازمانها با توجه به عدم رعایت قوانین مالیاتی یا عدم تنظیم صحیح امور مالیاتی دچار مشکلاتی در این خصوص می گردند و باعث اعمال مالیات غیر منصفانه از طرف سازمان امور مالیاتی به دلیل علی الراس شدن مالیات و یا سایر موارد و اشکلات به وجود آمده در تشخیص مالیات می شود به همین خاطر، جهت اعمال عادلانه مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی طبق قانون مالیاتی و به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی به تصویب رسیده است تا اختلافات مالیاتی توسط این مرجع مورد بررسی قرار گرفته و رأی صادر شده توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجرا می باشد. با توجه به محدود بودن زمان طرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و محدودیت تعداد حل اختلاف های مالیاتی، جهت ارائه دفاع قانونی و مستدل، استفاده از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی یک امر مهم می باشد. بیشتر سازمانها با توجه به عدم رعایت قوانین مالیاتی یا عدم تنظیم صحیح امور مالیاتی دچار مشکلاتی در این خصوص می گردند و باعث اعمال مالیات غیر منصفانه از طرف سازمان امور مالیاتی به دلیل علی الراس شدن مالیات و یا سایر موارد و اشکلات به وجود آمده در تشخیص مالیات می شود به همین خاطر، جهت اعمال عادلانه مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی طبق قانون مالیاتی و به موجب مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به عموم اختلاف‌های مالیاتی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات صادره از سوی ماموران مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی به تصویب رسیده است تا اختلافات مالیاتی توسط این مرجع مورد بررسی قرار گرفته و رأی صادر شده توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجرا می باشد. با توجه به محدود بودن زمان طرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و محدودیت تعداد حل اختلاف های مالیاتی، جهت ارائه دفاع قانونی و مستدل، استفاده از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی یک امر مهم می باشد. متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد آرای صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به‌رغم، محق بودن مودی، در رد اعتراض مودی و تایید نظر ماموران مالیاتی و برگ تشخیص مالیات صادره از سوی آنان است. عمده مشکلاتی که منجر به این امر می‌شود به شرح زیر است: 1- مودی از اختیار خود در انتخاب یک نفر از اعضای هیات از بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر استفاده نمی‌کند و بر همین اساس اعضای هیات حل اختلاف بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شوند. 2- در برخی موارد، جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و بنابراین دفاعیات مودی به استماع کلیه اعضای هیات نمی‌رسد. 3- مودیان به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، از کارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی استفاده نمی‌کنند. به منظور اینکه مودیان مالیاتی بتوانند از اعتراض خود در هیات حل اختلاف مالیاتی به نتیجه‌ای مطلوب برسند و احقاق حق کنند، لازم است از کلیه حقوق خود در این مورد آگاهی داشته باشند و بدانند که نحوه عمل آنها در این مورد چگونه باید باشد. مراحل یک الی شش زیر بیانگر مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مواردی که مودیان باید با آنها آشنا شوند، بالاخص حقوق قانونی آنها است.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت مشاوره امور مالیاتی

* این فیلدها ضروری هستند. .