مدیریت بهای تمام شده و ارائه گزارشات

مدیریت بهای تمام شده و ارائه گزارشات


سیستم بهای تمام شده به عنوان بازوی اصلی مدیریت جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل عوامل بهای تمام شده محسوب می شود و با استقرار و بهینه کردن ساختار های سیستم بهای تمام شده می توان در طراحی و استفاده از سایر امور از قبیل حسابداری مدیریت، بودجه بندی، تحلیل های مالی و ... بهره برد. و با بررسی اطلاعات جمع آوری شده و گزارشات این سیستم می توان به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های و تحلیل های مالی و اقتصادی دقیق و قابل اطمینان و اتکاء پرداخت و همچنین ارایه آن امکان کنترل عوامل بهای تمام شده و مراکز و فعالیت های مختلف هزینه را برای مدیران فراهم می آورد. در صنعت نفت و گاز با توجه به حجم فعالیت های پروژه محور و گستردگی عملیات عمرانی، سیستم بهای تمام شده یکی از ابزار های مهم برای مدیریت و کنترل عملیات و پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز محسوب می گردد. که با استفاده از این سیستم می توان بر محاسبات مربوط به قیمت تمام شده پروژه‌ها تسلط داشته و استفاده بهینه از منابع را در دستور کار قرار داد. مدیریت سیستم محاسبه بهای تمام شده یکی از خدمات نوین موسسه آئین ارقام تبریز برای اولین بار در ایران برای صنعت نفت و گاز و سازمان ها با استفاده از روشها و تکنیکهایی در کلاس جهانی می باشد که به مدیریت ساختاری سیستم بهای تمام شده پرداخته و علاوه بر ایجاد زیر ساختهای لازم جهت بهره برداری از سیستم بهای تمام شده گزارشات تهیه شده را بررسی و تحلیل نموده و یا اقدام به طراحی و تهیه گزارشات متنوع بهای تمام شده به صورت تطبیق با سایر سیستم های امور مالی و عملیاتی می نماید. بنابراین هر چقدر در سازمانها سیستم امور مالی و بهای تمام شده دقیق تر باشد، محاسبه بهای تمام شده دقیق‌تر و گزارشات قابل اتکاء و به موقعی برای مدیریت ارائه خواهد شد. مدیران صنعت نفت و گاز می توانند با استفاده از گزارشات این سیستم به برنامه ریزی، کنترل، تصمیم گیری، بودجه بندی عملیات و پروژه های عمرانی را به صورت جامع و دقیق بررسی و اجرا نمایند و بهای تمام‌شده فعالیت‌ها و پروژه‌های مختلف و محصولات را به طور دقیق مشخص و با استفاده از این شاخص عملکرد، مدیران مختلف در مناطق و در زیر مجموعه‌های آنان را مورد ارزیابی قرار دهند.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت مدیریت بهای تمام شده و ارائه گزارشات

* این فیلدها ضروری هستند. .